The Values Education of Children: A Comparative Study on Swiss and Turkish Animated Children's TV Series

Authors

  • Abdülkadir Kabadayı Necmettin Erbakan University A.K. Faculty of Education

Keywords:

Preschool Values, Animated Cartoons, Niloya, Heidi, UNESCO, Swiss and Turkish Culture

Abstract

The study aims to examine the most-watched domestic and foreign animated cartoons in this content in terms of the Living Values ​​Education Program prepared by UNESCO. The study is conducted to investigate how and to what extent these values ​​are presented, and to what extent these values ​​meet the value needs of the children aged 5-6.  The animated cartoons named Niloya, which reflects the Turkish culture and customs, and Heidi, which reflects the Swiss culture of the period, are examined in terms of universal values.

In this study, the document analysis method was used as the qualitative research method. 60 episodes of the Niloya and Heidi animated cartoons, a total of 120 episodes were monitored by the researcher(s). These cartoons have been examined in terms of the values ​​included in the Values ​​Education Program prepared by UNESCO. The obtained data were analyzed by describing them by content analysis. Finally, the values ​​in the program in question were classified and presented as a sub-theme with their quotation in tables statistically. Eventually, the levels of value of children were determined by comparing these values both in Turkish and Swiss cultural contexts via using Level Determination Formula (LDF). In line with the results, some suggestions were made to the parents, the teachers, the policymakers, and the television producers.

Author Biography

Abdülkadir Kabadayı, Necmettin Erbakan University A.K. Faculty of Education

I work as a full prof. Dr. in Necmettin Erbakan University A.K. Faculty of Education in Konya  Turkey.

References

Akkuş, S., Yılmazer, Y., Şahinöz, A. & Sucaklı, İ. (2015). 3-60 Ay arası çocukların

televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi. Hacettepe University

Faculty of Health Sciences Journal, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi

ve Eğitimi Kongre Kitabı, Retrieved from

https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7893/103899

Alaeddinoğlu, V. & Kishalı, N. F. (2019). Trt Kanallarında yayınlanan çizgi filmlerde spor

öğesinin değerlendirilmesi. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 41, p. 4157-4173.

Doi: 10.26449/sssj.1656.

Alpöge, G. (2011). Okul öncesi dönemde değer eğitimi. İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Aral, N., & Kadan, G. (2018). 2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında

incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 113–131.

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182159

Arıcı, D. V. (2000). Çocuğu okul öncesi eğitime devam eden annelerin çocuklarına değer

edindirme sürecine yönelik görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, 6(1), 279-294.

Arıkan, A. (n.d.). Değerler eğitiminin tanımı, önemi ve kapsamı. A. Arıkan (Ed.), Okulöncesi

dönemde değerler eğitimi içinde (s. 1-26). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisi.

Asar, H. (2019). Okul öncesi değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal

uyum ve değer düzeyleri üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi. Denizli:Pamukkale

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Association for Living Values Education International (n.d.) Living values education,

https://www.livingvalues.net/

Atabey, D. (2014). Okul öncesi sosyal değerler kazanımı ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal değerler eğitimi programının anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler ka-zanımına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi,. Ankara: Gazi Üniversitesi).

Aydın, M. Z. (2012). Ailede ahlak eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Bacanlı, H. & Dombaycı, M. A. (2012). Değer eğitiminde değer boyutlandırma

yaklaşımı, II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, 16-18

Kasım 2012, İstanbul Değerler ve Eğitimi II. İstanbul: DEM Yayınları, ss

. 889-912.

Bogdan, R. & Biklen, S. K. (1998). Qualitative Research for Education: An

introduction to theories and methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Balat, G. U. (2011). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayınları.

Bayram, B. (2014). Değerler eğitiminde Montessori yöntemi (Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,. İstanbul).

Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış. Turkish

Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or

Turkic., 9. (2), 429-436.

Demir, R. (2019). Türkiye’de çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerde dini kültürel

değerler (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Dökmen, Ü. (2005). Küçük şeyler, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Erdem, U. (2006, June, 27). TRT Piglet’i almadı. Hürriyet.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/trt-pigleti-

almadi-4652457

Erikli, S. (2016). Okul öncesi çocukları için bir değerler eğitimi programının geliştirilmesi ve uygulanması (Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara).

Erkuş, S. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Diyarbakır).

Geray, H. (2011). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş iletişim alanından örneklerle. Ankara: Genesis.

Göçmen, F. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarda dramayla ahlâk eğitimi: Yardımlaşma (Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya).

Güneş, A. (2016). Güvenli bağlanma. İstanbul: Timaş Yayınları.

Kabadayı, A. (2018). Analyzing the Types of the Values in the Books Written for the Preschoolersâ€. “The Fifth International Conference on Adult Education, Education for values continuity and context. 25 – 28 Nisan Romania – Ä°aÅŸi, Moldova – KiÅŸinev.

Kalaycı, N. (2015). Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir çizgi film çözümlemesi: PEPEE. Eğitim ve Bilim, 177, 243-270.

Karaca, S. (2019). Çizgi filmlerde değerler eğitimi, değerler eğitimi açısından rafadan tayfa incelemesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Karakuş, N. (2015). Okul öncesi döneme hitap eden tema içerikli çizgi filmlerin değerler eğitimine katkısı yönünden değerlendirilmesi (Niloya Örneği). Değerler Eğitim Dergisi, 12 (30), 251-277

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Körükçü, Ö., Acun Kapıkıran, N. & Aral, N. (2016). Resimli çocuk kitaplarında Schwartz’ın modeline göre değerlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (38), 133-151. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/24653/260758

Kulaksızoğlu, A. V. (2000). İnsani değerler eğitimi programı. M:Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitimbilimleri Dergisi, 12(12). 199-208.

Lincoln, Y., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage.

Mutlu, E. (1999). Televizyon ve toplum. Ankara: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu.

Ogelman, H. &. (2015). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri: Denizli İli Örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 81-100.

Oruç, C. Tecim, E. & Özyürek, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuğunun kişilik

gelişiminde rol modellik ve çizgi filmler, Ekev Akademi Dergisi, 48, 281-

Özer, Ö. (2015). İki bin sonrası sinemalarda gösterilen çizgi filmlerin, okul öncesinde kazandırılması gereken değerler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri).

Öztürk, S. (2017, April, 19) Unesco’ya Göre Çocuklara Öğretilmesi Gereken 11 En Kıymetli

DeÄŸer, https://listelist.com/cocuklara-ogretilenler-unesco/

Pekdoğan, S. &. (2017). Okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarına verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelemesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (37), 59-72.

Sapsağlam, Ö. (2015). Anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan sosyal değerler eğitimi programının sosyal beceri kazanımına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi., Ankara: Gazi Üniversitesi).

Sevim, Z. (2013). Çizgi filmlerin değerler eğitimi bakımından karşılaştırılması (Yayınlanmamış yükses lisans tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Sucuoğlu, B. V. (2003). Bilişsel süreç yaklaşımıyla sosyal beceri öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Şahin, R. N. (2019). TRT’nin çocuklara yönelik çizgi filmlerinin Türkçe öğretimi ve

değer aktarımı açısından incelenmesi. NOSYON: Uluslararası Toplum ve

Kültür Çalışmaları Dergisi , (2), 1-10. Retrieved from

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nosyon/issue/55455/759984

Şahin, Ş. (1987). Kitle haberleşme araçlarında radyo ve televizyonun kültür değişmeleri üzerine yaptığı tesirlerle ilgili bir değerlendirme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara:Seçkin Yayıncılık.

TRT genel yayın planı. (2015). Türkiye Radyo Televizyon Kurumu: Erişim adresi (22 Aralık 2018): http://www.trt.net.tr/Kurumsal/s.aspx?id=genel+yayin+plani adresinden alındı.

Türkkol, F. (2016). Lobicilik ve İsviçre'nin sözleşmeli çocukları: Verdingkinder. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), 23-40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/29371/314263

Türkmen, N. (2012). Çizgi filmlerin kültür aktarımıdaki rolü ve Pepee. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36. (2), 139-158.

Ünalp, N. V. (2012). Televizyonun okul öncesi çocuklar üzerindeki etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 3(2), 93-104.

Ünsal, S. (2019). Okul öncesi döneme yönelik çizgi filmlerin değerler bağlamında incelenmesi (Yüksek lisans tezi. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Ürgir, B. (2019, 21 December). İsviçre’nin karanlık yüzü: heidi çizgi filmi’nin altındaki acı

hikaye, Latelist, https://listelist.com/heidi-gercek-hikaye/

Yağlı, A. (2013). Çocuğun eğitiminde ve sosyal gelişimde çizgi filmlerin rolü: Caillou ve Pepee örneği. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (10), 707-719.

Yazıcı, A. & Yazıcı, S. (2015). Saygı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies,, 10(14), 769-780.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.

Ankara: Seçkin Yayınları

Wikipedia the Free Ansiclopedia (n.d.) Heidi, Girl of the Alps, Retrived july, 30, 2021

from https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi

Vikipedia Özgür Ansiklopedi (n.d.) Niloya, Retrived july, 30, 2021 from

https://tr.wikipedia.org/wiki/Niloya.

Downloads

Published

2021-12-07